ERENLER SÖZÜ

Hazret-i Kur’an ve Ehâdis-i Nebeviye’den sonra meşâyıh-ı kiram ve evliyâyı izâm ‘kaddesellahu esrarâhum’ hazeratının sözlerinden daha iyi hiçbir söz yoktur. Bunların sözü derûnî ve ilm-i ledünnidir; kesbi değildir.

Bunlar verese-i enbiyâ/peygamber varisleri, mukarreban-ı dergâh-ı kibriyâ/Hakk katına yakın olanlardır.

Erenler sözünü işiten tâliplinin gönlü rûşen olur/nurlanır. Himmetini/gayretini kavi eder/güçlendirir. Şeytan vesvesesini, dünya hırsını ve muhabbetini kalbinden çıkarır.

Cüneyd-i Bağdadi ‘kuddise sirruh’ buyurdu: “Meşayih sözleri Hakk cerirleri/askerleridir ki şeytanı kovar ve kalbi ferahlandırır, sağlamlaştırır.”

Nitekim Hakk Teâlâ Hazretleri ferman eder: (Ey Habibim!) Rasûllerin haberlerinden senin kalbini tesbitleyeceğimiz (sabit ve sağlam kılacağımız) her kıssayı sana kıssa ediyoruz. (Hud Sûresi/120)

İki cihan fahri Şah-ı Enbiya ‘sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem’ Efendimiz buyurur: “Salihler sözü anıldığı yerlere rahmet iner, fazl-u mağfiret yağar.”

Tezkiret-ül Evliya

Meşayih (erenler), yeryüzünde Allah-u Teâlâ’nın askerleridir/ordusudur. Allah-u Teâlâ’yı isteyen taliplere (biiznillah) yardım ve imdat etmek ve onları nefis, şeytan ve hevaları elinden kurtarmak için memur edilmişlerdir. Taliplerin gönüllerine şeytan tarafından bir vesvese veya nefisleri cihetinden bir telaş ve rahatsızlık gelse, meşayihin menkıbelerini sıdk ile dinlemekle onu defederler.

Hem de meşayih sözlerini dinlemek, kişiye muhabbet getirir ve gönlünden Allah-u Teâlâ muhabbetinden gayri muhabbeti götürür.

Şu var ki, meşayih sözlerini sıdk ile dinlemek, onlara muhabbet etmek ve muhip olmak, her kişiye müyesser değildir. Zira, meşayihe muhabbet ezeli saadettir. Onun için bu muhabbet, her gönüle konulmadı. Her kim meşayihi severse, bilsin ki onda Hak Teâlâ’nın muhabbeti eseri vardır. Zira, meşayihi seven, ALLAH için sever.

Müzekkin-Nüfus